Поняття маркетингової інформації

Поняття маркетингової інформації

Фірма не може проводити аналіз ринку, планування і контроль своєї діяльності без дослідження своїх покупців, конкурентів, посередників та інших суб’єктів і сил, що діють на ринку. Так само без збору вичерпної інформації про рівень збуту і ціни, неможливо планувати свої дії на ринку. Практично немає таких фірм, які були б повністю задоволені тією маркетинговою інформацією, яку вдається зібрати. Одні фірми відзначають недолік точної інформації, інші вказують на надлишок неправильної або помилкової інформації. Тому запорукою ефективно працюючих фірм є наявність розвиненої системи маркетингової інформації.

Системою маркетингової інформації називається постійно діюча система взаємозв’язку людей, технічних засобів і методичних прийомів, призначених для збору, класифікації, аналізу, оцінки і розповсюдження актуальної, своєчасної і точної інформації, для використання її розпорядниками сфери маркетингу фірми.

У найзагальнішому вигляді систему маркетингової інформації можна уявити у вигляді 4 основних систем:

  1. Системи внутрішньої звітності.
  2. Системи збору зовнішньої поточної маркетингової інформації.
  3. Системи маркетингових досліджень.
  4. Системи аналізу маркетингової інформації.

Розглянемо їх.

Системи внутрішньої звітності.

Система внутрішньої звітності – це головним чином фінансова і бухгалтерська звітність, і інша документація, в якій відображаються результати аудиторських перевірок, стан матеріальних запасів, ділова кореспонденція, протоколи засідань Ради директорів, результати внутрішніх перевірок, дані про дебіторську та кредиторську заборгованість і т.ін.

Зібрана інформація допомагає приймати правильні рішення.

Системи збору зовнішньої поточної маркетингової інформації

Система збору зовнішньої поточної маркетингової інформації набір джерел і методичних прийомів, за допомогою яких фірма отримує повсякденну інформацію про події, що відбуваються в комерційному середовищі. Корисну інформацію можна отримати з найрізноманітніших джерел, починаючи від суспільно-політичних журналів і газет і закінчуючи художньою літературою і кінофільмами, але регулярно можна використовувати тільки статистичні щорічники. Корисну інформацію можна почерпнути з повідомлень бірж.

Банки за зобов’язані публікувати свої баланси. Важлива інформація так само міститься в звітах фірм, але число опублікованих звітів дуже не велика, і тому, поки що не є істотним джерелом інформації для більшості учасників ринку. В останні роки, з’явився новий, який не має собі рівних джерело інформації – всесвітня комп’ютерна мережа Інтернет, яка надає величезні можливості для покупки І продажу товарів і послуг, проведення рекламних кампаній, листування.

Система маркетингових досліджень

Система маркетингових досліджень – систематичне визначення кола даних, необхідних у зв’язку зі стоячою перед фірмою маркетинговою задачею, їх збір, аналіз і звіт про результати.

Саме визначення маркетингових досліджень підкреслює їх систематичний, а не випадковий характер. Дані можуть надходити з різних джерел. Фірма може замовити проведення маркетингових досліджень наступними способами:

  • Вона може звернутися з проханням, спланувати і провести таке дослідження до студентів місцевого навчального закладу.
  • Вона може найняти для досліджень спеціальну організацію.
  • Вона може мати власний відділ маркетингових досліджень. За допомогою маркетингових досліджень можна вивчати місткість ринку, рівень доходів населення, політику цін і ціноутворення, поведінку споживачів, розподіл частки ринку між конкуруючими фірмами.

Системи аналізу маркетингової інформації

Система аналізу маркетингової інформації – отримана в ході дослідження інформація піддається всебічному аналізу. Для такого аналізу використовуються статистичні методи та математичні моделі на базі сучасної комп’ютерної технології. Інформація часто включає в себе значне число заповнених анкет, записів зі спостереженнями та експертними висновками. На основі проведеного аналізу формуються висновки, до прийняття або відхилення робочих гіпотез маркетингового дослідження.

Наприклад: за вибором місць розташування торгових точок, про прогнозуванні збуту товарних новинок, про підбір оптимального комплексу засобів реклами.

Результат маркетингового дослідження можна представити у вигляді доповіді, що складається з письмового звіту, огляду або статті для публікації в наукових журналах або засобах масової інформації.

Маркетингова інформація – це знання, відомості, дані про який-небудь об’єкт, подію, процес або явище, що необхідні для підготовки і прийняття маркетингових рішень.

Позначки: