20 ключових підприємницьких ризиків

20 ключових підприємницьких ризиків

Ризик і невизначеність є невід’ємними супутниками підприємницької діяльності. Тому для будь-якого підприємця вкрай важливо чітко ідентифікувати всі ризики, пов’язані із здійсненням підприємницької діяльності, щоб впровадити ефективну систему управління ризиками.

Підприємницькі ризики досить різноманітні, тому що вони охоплюють всі сфери діяльності бізнесу:

  • виробництво та реалізацію продукції;
  • інвестиційну діяльність;
  • інноваційну діяльність;
  • операційну діяльність;
  • фінансові операції і т.і.

Підприємницький ризик – це ймовірність часткової або повної втрати ресурсів (капіталу) або недоотримання доходів (прибутку) в порівнянні з їх очікуваною (прогнозною) величиною.

Розглянемо ключові ризики, які мають найбільший вплив на підприємницьку діяльність і мають найбільший вплив на фінансові результати компанії. Слід зазначити, що всі ризики тісно взаємопов’язані між собою, тому досить часто вони перетинаються між собою.

Комерційний ризик

Комерційний ризик – це ризик, що виникає в процесі реалізації товарів і послуг, вироблених чи куплених компанією: зниження обсягів реалізації продукції в результаті падіння попиту або потреби на реалізований товар, витіснення його товарами-конкурентами або товарами-замінниками; введення обмежень на продаж (квоти, заборона на реалізацію); втрата товару; втрата якості товару в процесі обігу (транспортування, зберігання), що призводить до зниження його ціни; підвищення витрат обігу в порівнянні з наміченими в результаті виплати штрафів, непередбачених мит і відрахувань, що призводить до зниження прибутку підприємницької фірми і т.s.

Виробничий ризик

Виробничий ризик – то ризик, характерний для виробничої діяльності та пов’язаний зі збитками від зупинки виробництва з різних причин, а також з неадекватним використанням техніки і технології, основних і оборотних фондів, виробничих ресурсів і робочого часу.

Інвестиційний ризик

Інвестиційний ризик – це ймовірність повної або часткової втрати вкладеного капіталу або неодержання очікуваного доходу (прибутку) при здійсненні реальних і / або фінансових інвестицій.

Інноваційний ризик

Інноваційний ризик – це ймовірність втрат, що виникають при вкладенні підприємницько. фірмою коштів у виробництво нових товарів і послуг, які, можливо, не знайдуть очікуваного попиту на ринку.

Операційний ризик

Операційний ризик – це ризик отримання збитку в результаті неадекватних або помилкових внутрішніх процесів, дій співробітників і систем або зовнішніх подій. Операційний ризик може також включати інші класи ризику, такі як шахрайство, безпеку, захист конфіденційності і т.і.

Юридичний ризик

Юридичний ризик – це ризик для надходжень та капіталу, який виникає через порушення або недотримання компанією вимог законів, нормативно-правових актів, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливість двозначного тлумачення встановлених законів або правил.

Технічний ризик

Технічний ризик – це ризик, обумовлений технічними факторами. Він являє собою комплексний показник надійності елементів техносфери і висловлює ймовірність аварії або катастрофи при експлуатації машин, механізмів, реалізації технологічних процесів, будівництві та експлуатації будівель і споруд.

Стратегічний ризик

Стратегічний ризик – це ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неправильні управлінські рішення, неналежну реалізацію прийнятих рішень і неадекватного реагування на зміни в бізнес-середовищі.

Ризик ліквідності

Ризик ліквідності – це ризик втрат у разі нездатності компанії покрити свої зобов’язання по пасивах балансу вимогами по активах. Подібна ситуація виникає, зокрема, при зниженні ринкової вартості активів компанії і / або погіршення їх якості (безнадійна дебіторська заборгованість, псування майна і т.і.).

Валютний ризик

Валютний ризик – це ймовірність фінансових втрат в результаті зміни курсу валют, яка може статися в період між підписанням контракту і фактичним здійсненням розрахунків за нього.

Кредитний ризик

Кредитний ризик – це ризик виникнення у компанії проблем з обслуговуванням позичкової та іншої кредиторської заборгованості, тобто неможливість погасити в повному обсязі і у встановлений термін наявну заборгованість по виниклих зобов’язаннях, включаючи нараховані відсотки.

Процентний ризик

Процентний ризик – це ризик несприятливої зміни процентних ставок в результаті яких компанія недоотримує дохід (падіння процентних ставок за цінними паперами в інвестиційному портфелі) або збільшить свої витрати за борговими зобов’язаннями (збільшення процентних платежів по кредиту).

Податковий ризик

Податковий ризик – це ймовірність виникнення непередбачених фінансових втрат, пов’язаних з введенням нових видів податків, збільшенням розмірів податкових ставок за діючими податками, скасуванням використовуваних підприємством податкових пільг або «податкових канікул», зміною порядку і строків внесення податкових платежів.

Репутаційний ризик

Репутаційний ризик – це ризик для надходжень та капіталу, який виникає через несприятливе сприйняття іміджу компанії клієнтами, контрагентами, акціонерами (учасниками) або органами нагляду. Це впливає на здатність компанії встановлювати нові відносини з контрагентами, надавати нові послуги або підтримувати існуючі відносини.

Політичний ризик

Політичний ризик – це можливість виникнення збитків (або недоотримання прибутку) в зв’язку з можливими змінами державної політики: зміна законодавчої бази, зміна пріоритетів економічного розвитку, зміна інвестиційного клімату, військові конфлікти і т.і.

Екологічний ризик

Екологічний ризик – це ймовірність виникнення негативних змін у навколишньому природному середовищі або віддалених несприятливих наслідків цих змін (повені, землетруси, урагани і т.і.), в т.ч. ризики техногенного походження (виробничі аварії, катастрофи).

Ризик концентрації

Ризик концентрації – це ризик того, що інвестор зазнає збитків внаслідок відсутності диверсифікації, занадто сильно інвестуючи в одну галузь, одну географічну зону або один тип цінних паперів.

Ризик країни

Ризик країни – це ризик зміни поточних або майбутніх політичних або економічних умов в країні до такої міри, при якій зовнішньоекономічні контрагенти не зможуть виконати свої зобов’язання.

Інфляційний ризик

Інфляційний ризик – це ризик, що полягає в можливості знецінення грошових активів, а також доходів і прибутку підприємства в зв’язку з ростом інфляції.

Ціновий ризик

Ціновий ризик – це ймовірність виникнення непередбачених фінансових втрат від зміни рівня цін на продукцію або окремі фінансові інструменти в майбутньому періоді або при проведенні операцій купівлі-продажу.

Позначки: